ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

HATÁLYOS: 2021. JÚNIUS 30-TÓL

Köszönjük, hogy vásárlásával és bizalmával minket tisztel meg!
Kérjük, hogy jelen dokumentumot figyelmesen olvassa el, mivel megrendelése véglegesítésével elfogadja jelen ÁSZF tartalmát!


1. Általános rendelkezések, fogalmak

1.1. Jelen szerződés a Larex-Trade Kft. (székhely: 1108 Budapest, Maglódi út 123. Cg.: 01-09-980740, a továbbiakban: Eladó, bizonyos esetekben Szolgáltató) és az árut és/vagy szolgáltatásokat megrendelő személy (a továbbiakban: Vevő, bizonyos esetekben Fogyasztó) között jön létre (a továbbiakban együtt: a Felek) áruk adásvételére és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások teljesítésére.

1.2. Eltérő írásos megállapodás hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) részét képezik minden, a Felek között létrejött szerződésnek. A Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy jelen ÁSZF kétség esetén akkor is irányadó legyen, ha a Vevő általános szerződési feltételei is alkalmazandók, és azokat az Eladó nem vitatta.

1.3. A jelen ÁSZF nem hoz létre ajánlati kötöttséget. A szerződés a Felek között akkor jön létre, amikor a Vevő megrendelésére az Eladó írásos visszaigazolása a Vevőhöz megérkezett, de legkésőbb az Eladó teljesítésével.

1.4. Amennyiben Vevő nem személyesen jár el, Eladó a Vevő megbízottját úgy tekinti, mint teljes jogkörrel rendelkező megbízottat, a Megbízott részére átadott információkra úgy tekint, hogy az Vevő tudomására jutott, és azokkal egyetért. A Vevő nevében tett megrendelést Eladó úgy kezeli, mintha Vevő saját nevében járt volna el.

1.5. Jelen rendelkezések az árukra és a szolgáltatásokra is irányadók.


2. Szállítás / Késedelem / Lehetetlenülés

2.1. A szállítás költségei és kockázata a Vevőt terhelik, kivéve, ha a Felek írásban másképp állapodnak meg.

2.2. Eltérő megállapodás hiányában a szállítási határidő legkésőbb az alábbi időpontban kezdődik:

 • a) a megrendelés visszaigazolásának kézhezvételétől;
 • b) a Vevőt terhelő összes kötelezettség teljesítésének időpontjától; vagy
 • c) attól az időponttól, amikor az Eladó a megrendelt áru szállításáért járó előleget megkapja.

2.3. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az Eladó jogosult rész- és előteljesítésre.

2.4. A szállítási határidő az Eladó általi kismértékű túllépését a Vevő köteles elfogadni anélkül, hogy jogosult lenne kárigény előterjesztésére vagy a szerződéstől való elállásra. Vis maior és egyéb előre nem látható vagy az Eladó működési körén kívül eső események, (pl. sztrájk, közlekedési zavar, az áramellátás szüneteltetése, közlekedési baleset, a beszállítók késedelme stb.) esetén a szállítás időtartama ennek megfelelően hosszabbra nyúlik.

2.5. A teljesítés lehetetlenülése esetén a szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél késedelem nélkül köteles erről a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárt a mulasztó fél köteles megtéríteni.

2.5.1. Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott szolgáltatás pénzbeni ellenértékét meg kell téríteni. Ha a már teljesített pénzbeni szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél nem teljesítette, a pénzbeni szolgáltatás a nem teljesített szolgáltatás arányában visszajár.

2.5.2. Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért az egyik fél felelős, a másik fél szabadul a szerződésből eredő teljesítési kötelezettsége alól, és a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését követelheti a nem teljesített termék vagy szolgáltatás értékének erejéig.

2.5.3. Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért mindkét fél felelős, a szerződés megszűnik, és a felek a lehetetlenné válásból eredő kárukat a közrehatás arányában követelhetik egymástól.

2.6. Az Eladónak felróható szállítási késedelem esetén a Vevő jogosult a teljesítés utólagos követelésére – megfelelő póthatáridő kitűzése mellett – vagy a szerződéstől való elállásra. A szerződéstől való elállás esetén a nem készletes- vagy egyedi megmunkálással átalakított készletes termék esetén a vételárat Vevőnek Eladó részére meg kell fizetni.

2.7. Ha az Eladónak felróhatóan a 2.6 pont szerint meghatározott póthatáridő sem kerül betartásra, úgy a Vevő jogosult a szerződéstől elállni. A Vevő jogosult arra, hogy az Eladó a már kifizetésre került összeget visszatérítse a részére. A Vevő ezen felüli követelései kizártak. A már részben teljesített megrendelés esetén Vevő csak a nem teljesített rész vételárát követelheti vissza. A Vevőt minden esetben kárenyhítési kötelezettség terheli.

2.8. Amennyiben a Vevő a szerződésben rögzített feltételek szerint kiszállított árut a szerződésben meghatározott helyen vagy időpontban nem veszi át és a késedelem az Eladónak nem felróható, úgy az Eladó jogosult vagy a szerződésben foglaltak teljesítésének követelésére vagy – megfelelő póthatáridő tűzése mellett – a szerződéstől való elállásra.

2.9. A Felek a fentiektől eltérően írásban megállapodhatnak abban, hogy az áru átvételére az Eladó székhelyén, fióktelepén, kerül sor. Ebben az esetben a 2. pontban foglalt rendelkezések (késedelem, lehetetlenülés stb.) megfelelően alkalmazandók azzal, hogy a szerződéskötéskor raktáron nem található áruk esetében a Vevő köteles az áruk beérkezéséről szóló értesítéstől számított 30 napon belül a megrendelt árut elszállítani. Amennyiben a Vevő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, abban az esetben az Eladó az árut a Vevő költségére kiszállítja, vagy tárolási költség címén az áru beérkezésétől számított minden megkezdett naptári hónap után az áru érték 7 %-át számítja fel.

2.10. Ha Vevő nem szállítja el a vásárlással egy időben a megvásárolt árut, a megrendelőlapon feltüntetett összekészítési határidő után nyitvatartási időben szállíthatja el, de legkésőbb az összekészítést követő 30 napon belül. Vevő vagy megbízottja elszállításkor köteles a megrendelő másolatát felmutatni, vagy a rendelésszámot megadni és az esetlegesen fennmaradó vételár részletet megfizetni.

2.11. Az áru átvételét követően az áru biztonságos szállításáért, szakszerű tárolásáért és felhasználásáért Vevő felel, az ilyen mulasztásokból eredő károkért Eladó nem vonható felelősségre.

2.12. Árut visszavételére, és az áru értékének visszatérítésére Eladó csak abban az esetben kötelezhető, ha hibásan teljesített. Egyéb esetben Eladó csak a készletes termékeket bontatlan gyári csomagolásban, sértetlenül telephelyére visszaszállítva és a vásárlást igazoló számla bemutatásával veszi vissza, de a visszavételezésért díjat számít fel, melyet az áru értékéből von le. Áru visszavételezésre a vásárlást követő 8 napon belül van lehetőség. Eladó dönthet úgy, hogy az árut nem veszi vissza.

2.13.  Amennyiben Vevő kéri az áru kiszállítását úgy legkésőbb megrendeléskor tájékoztatni kell Eladót minden olyan körülményről, ami a szállítás megvalósíthatóságát befolyásolja például út állapota, lerakodási hely, súlykorlátozás stb. A kiszállításkor a sofőr saját hatáskörében dönthet úgy, hogy a kiszállítást megtagadja, ha olyan körülményt észlel ami veszélyt jelent az árura, gépjárműre vagy valamely személy testi épségére. Ez esetben az áru visszaszállításra kerül Eladó telephelyére. Az újbóli kiszállítás előtt Vevőnek meg kell szüntetnie a szállítást akadályozó vagy veszélyeztető állapotot. Az Eladó az ismételt kiszállításért szállítási díjat számíthat fel. Vevő dönthet úgy, hogy nem kéri az ismételt kiszállítást, saját szállítóeszközzel végzi el, ez esetben a nem követelhet az eladón szállítási díj visszatérítést.

2.14. A szállítási díj nem tartalmazza a lerakodást, az ehhez szükséges megfelelő méretű rakodási helyről és rakodó személyzetről, eszközökről a Vevőnek kell gondoskodnia.
Az áru lerakodására, 12 tonnás jármű össztömegig a megérkezést követően 1 óra, a 12 tonna feletti rakodásra  2 óra áll rendelkezésre.  Ezt követően minden megkezdett órára 7500 Ft/ óra+ÁFA az állásdíj.
A fuvar visszamondása a szállítási időt megelőzően 3 munkanapig (72 óra) történhet meg. Ha a fuvar visszamondása a szállítást megelőzőleg 3 munkanappal nem történik meg, ez esetben a szállítási díjat Eladó nem köteles visszatéríteni, az új szállításért Eladó új szállítási díjat számít fel.

2.15. Eladó nem vonható felelősségre a forgalmi akadályok, vagy műszaki hiba miatt bekövetkezett késedelemért, nem kötelezhető a Vevő ilyen okból eredő kárának megtérítésére.


3. Árak, eljárás hibás ár esetén

3.1. Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek. Az árváltozás jogát fenntartjuk!

3.2. Az árak az Eladó munkáját, a csomagolás és a rakodás költségét nem foglalják magukban. Ha a Felek az árat a kiszállítás díjával együtt határozták meg, akkor ennek összege nem tartalmazza az árumozgatásért felszámítandó munkadíjat.
3.3. Az árak csak az árbecslés kiállításának napján érvényesek.

3.4. Előfurdulhat, hogy - pl. technikai hiba miatt - hibás ár szerepel honlapunkon. Hibás ár esetén a megrendelést a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés. A hibás áron történt ajánlattétel/megrendelés automatikus visszaigazolása nem minősül az ajánlat/megrendelés elfogadásának. Hibás áron történt ajánlattétel/megrendelés esetén Eladó munkatársa minden esetben felhívja Vevő figyelmét a helyes árra és felajánlja a helyes áron történő szerződéskötést. Vevő a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni és szerződést kötni. Ez esetben Felek között nem jön létre szerződés.


4. Fizetési feltételek

4.1. A fizetésnek a megállapodásban rögzített fizetési feltételeknek megfelelően kell történnie. Amennyiben a megrendelés visszaigazolásában ettől eltérő rendelkezések nem szerepelnek, a Vevő a vételár felét a visszaigazolás kézhezvételekor köteles megfizetni, a fennmaradó összeget pedig az áru kiszállítása előtt  legkésőbb 3 munkanappal vagy elszállításkor.

4.2. Az Eladó kifejezetten jogosult részletekben történő elszámolást alkalmazni, amennyiben részteljesítésre kerül sor.

4.3. A Vevő szavatossági vagy más, az Eladó által el nem ismert igényre hivatkozva nem jogosult a fizetés visszatartására. Az Eladó követeléseivel szemben a Vevő bármilyen jellegű viszont követelésének beszámítása kizárt.

4.4. Amennyiben a Vevő a megállapodás szerinti fizetéssel vagy egyéb teljesítéssel késedelembe esik, az Eladó követelheti a szerződés teljesítését, és saját kötelezettségeinek teljesítését a fennmaradó összeg kifizetéséig vagy a további szolgáltatások elvégzéséig elhalaszthatja és/vagy az egész még fennmaradt vételárat azonnali hatállyal esedékesnek nyilváníthatja (ideértve az esetleges és még nem teljesített részteljesítések ellenértékét is), vagy megfelelő póthatáridő tűzése mellett elállhat a szerződéstől.

4.5. A Vevő fizetési késedelme esetén köteles az eredeti esedékességtől számított 13% mértékű késedelmi kamat megfizetésére, továbbá minden peres és nem peres eljárási költség (különös tekintettel az esetleges felszólítási, behajtási és ügyvédi költségekre) megtérítésére, amely a Vevő teljesítésének a kikényszerítése folytán merült fel. Az Eladó kifejezetten fenntartja a jogot a fizetési késedelem folytán felmerülő kárigényei érvényesítésére. Fogyasztók esetében a kamat mértékét a Ptk. szabályai alapján kell meghatározni.

4.6. A szerződéstől való elállást követően a Vevő az Eladó felszólítására köteles a már kiszállított árut az Eladó részére haladéktalanul visszaszolgáltatni, az áru értékcsökkenését, valamint minden, igazoltan a késedelem folytán felmerülő költséget megtéríteni. A még ki nem szállított áru tekintetében az Eladó jogosult a kész, illetve félkész árukat a Vevő rendelkezésére bocsátani és ezekért az eladási ár megfelelő hányadát a Vevőtől követelni.

4.7. Számla szereplő tételek módosítására csak 1 alkalommal az eredeti számla kiállítását követő nyolc napon belül van lehetőség, a számlázási adatok a számla lezárása után már nem módosíthatóak.


5. Fizetési módok

5.1. Banki átutalás:

A termékek ellenértékét banki átutalással is rendezheti. Az átutaláshoz szükséges adatok:

 • Kedvezményezett neve: Larex-Trade Kft.
 • Kedvezményezett bankszámlaszáma: 10700268-25243206-51100005
 • Kedvezményezett bankja: CIB Bank
 • Megjegyzés/közlemény: a megrendelés száma (vagy a díjbekérőn hivatkozott árbecslés/vevői megrendelés száma)

Vevő köteles az átutalás "megjegyzés/közlemény" rovatban a megrendelés sorszámát feltüntetni! A kiszállítás csak azután lehetséges, ha a teljes vétalár megfizetésre került!

5.2. Készpénzes fizetés:

Lehetősége van a termékek árát az átvételkor készpénzben kifizetni. Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén utánvéttel (összeghatár: Ft), míg telepünkön való átvétel esetén a pénztárban lehetséges a készpénzes fizetés.

5.3. Kártyás fizetés:

Az árut lehetősége van futáros szállításnál és személyes átvétel esetén is helyben bankkártyával kifizetni. Weben való rendelés és azonnali fizetés esetén online bankkártyás fizetés választása lehetséges. Ebben az esetben egy átirányított banki felületen szükséges kiegyenlíteni a tartozást. Online bankkártyás fizetés esetén a teljesítés időpontja az Áfa törvény 55 § I. és II. bekezdése alapján kerül megállapításra.


6. Átvételi módok

6.1. Személyes átvétel telephelyünkön:

Telepünkön való átvétel esetén készpénzben, bankkártyával és átutalással is lehetséges a vételár kiegyenlítése. Az összekészített árut saját hatáskörben szükséges elszállítani a fatelepről. Átvétel helyszíne: 1108 Budapest, Maglódi út 123., bizonyos esetekben azonban a Jászberényi úti raktárunkban is szükséges lehet egy-egy tétel felvételére, amit előre egyeztetünk Vevőinkkel.

6.2. GLS futárszolgálattal való szállítás:

A futárszolgálat max. 40 kg-os csomagot visz el. Fizetni lehetséges a futárnál utánvéttel készpénzben vagy bankkártyával, de előre történő banki átutalással is.

6.3. Fatelepi teherautókkal történő házhozszállítás:

Saját autós szállításunk díjai minden esetben egyedi díjszabással kerülnek meghatározásra. Fatelepi teherautós szállítás esetén kizárólag előzetes banki átutalással vagy telephelyünkön készpénzzel vagy bankkártyával tudnak fizetni megrendeléskor. Saját autós szállítás esetén utánvétre nincs lehetőség.


7. Tulajdonjog-fenntartás

7.1. Az Eladó az árun fennálló tulajdonjogát a vételár kiegyenlítéséig fenntartja.


8. Szavatosság és felelősség

8.1. Az Eladó szavatosságot vállal azért, hogy az áru a szerződésben rögzítetteknek megfelelő színvonalon és minőségben kerül kiszállításra. Az áruk különleges tulajdonságaiért az Eladó csak akkor vállal szavatosságot, ha ehhez előzetesen írásos hozzájárulását adta. Gyártási vagy anyaghibára a szavatosság nem vonatkozik. Olyan gyártási vagy anyaghibára, amely a termékre jellemző és a vonatkozó szabványban meghatározott mértéket nem haladja meg, Eladó szavatosságot nem vállal.

8.2. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a szavatossági igényt – megítélése szerint – javítással, cserével vagy árleszállítással elégítse ki a Ptk. 6:159-160. §-val összhangban, választása azonban nem lehet hátrányos a Fogyasztóra nézve.

8.3. A csereigény érvényesítésekor a hibás rész kiszerelésének és az új (csere-) áru beépítésének költsége a Vevőt terheli.

8.4. A Vevő köteles az árut átvételkor megvizsgálni és minden azzal kapcsolatos minőségi vagy mennyiségi kifogását haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított három napon belül az Eladó felé írásban jelezni. Az írásos igénybejelentésnek tartalmaznia kell a hiba fajtájának és mértékének pontos meghatározását is. Mennyiségi kifogást a Vevő vagy megbízottja csak az áru átvételekor tehet, később nem.

8.5. A Vevő az áru minőségi kifogása, illetve reklamáció esetén is köteles az árut először átvenni, szakszerűen lerakodni és tárolni, és az Eladó kifogással kapcsolatos döntését megvárni.

8.6. Amennyiben a Vevő kifogását nem, vagy nem a 6.4. pontban megjelölt határidőben jelenti be, a teljesítést szerződésszerűnek kell tekinteni. Szavatossági és/vagy kárigény, valamint a tévedés okán történő megtámadás ebben az esetben kifejezetten kizárt.

8.7. Amennyiben a javítást a Vevő maga végzi el, ennek költségeit az Eladó csak akkor téríti meg, ha ehhez előzetesen írásos hozzájárulását adta.

8.8. Az áru azon részeiért, amelyeket az Eladó maga is egy alvállalkozótól szerzett be, az Eladó csak az alvállalkozóval szemben érvényesíthető szavatossági igény keretein belül vállal felelősséget.

8.9. Az Eladó nem felel a kiszállított áru szakszerűtlen tárolásából, feldolgozásából vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

8.10. A szavatossági igényeket az Eladó telephelyén kell teljesíteni.

8.11. Az áru minőségéről Vevő az áru megrendelése előtt kell tájékozódjon, utólag csak a megrendelésben az árura vonatkozó minőségi osztálytól való eltérés kérhető számon.

8.12. Az egyes áruféleségek minőségi paramétereiről személyesen Eladó telephelyén, írásban a fatelep@fatelep.hu e-mail címen vagy a www.fatelep.hu oldalon tájékozódhat.


9. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

9.1. A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Telefon:+36 70 422 1710
 • Internet cím: www.fatelep.hu
 • Email: webshop@fatelep.hu

9.2. A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

9.3. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok,dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltetőtestületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/


10. Elállási és felmondási jog

10.1. Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén. A fogyasztó az elállási jogát

 • a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
  • aa) a terméknek,
  • ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
  • ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  • ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
 • b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

10.2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. A nyilatkozat eljuttatható postai vagy elektronikus úton is (postai cím: 1108 Budapest, Maglódi út 123.; email cím: webshop@fatelep.hu).

10.3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus úton visszaigazolni.

10.4. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége: Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó kifejezetten felhívja Vevő figyelmét, hogy Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdés c) pontja szerint a Vevő kérésére személyre szabott termékek esetén. (Pl. méretre gyalult, darabolt, hosszméretre vágott, strukturálással, faanyagvédelemmel vagy felületkezeléssel módosított termékek.)

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja: A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.

10.5. Többletköltségek

Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

10.6. Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

10.7. A Fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása: Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése: A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

10.8. Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

10.9. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható:

Az Eladó kifejezetten felhívja Vevő figyelmét, hogy Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 • a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
 • d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítésmegkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

10.10. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A Fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

10.10.1. Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet Vevő a kellékszavatossági jogával?
Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Vevőt kellékszavatossági igénye alapján?
Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Vevő kellékszavatossági igényét?
Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Ha a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Vevő az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hibaközlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vevő bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vevő csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vevő a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

10.10.2. Termékszavatosság:

Milyen esetben élhet Vevő a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Vevő – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Vevőt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplőtulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Vevő termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

10.10.3. Jótállás:

Milyen esetben élhet Vevő a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén szerződés, vagy jogszabályi előírás alapján a kötelezett a köznyelvben garanciaként ismert fogalommal megegyező jótállásra köteles. Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek,szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja. Szerződéses alapú a jótállás, ha a kötelezett (akár a gyártó, akár a kereskedő) vállal saját maga, az általa meghatározott feltételek szerint jótállást a termékre. Ilyen esetben a jótállási (garancia) feltételeket kell elolvasni a jótállással kapcsolatban és a jótálláshoz jótállási jegy is jár.

Vevőt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?
A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a Fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.
Ha Vevő vásárolt egy terméket, akkor az alábbi jogok illetik meg:

Jog Meddig lehet érvényesíteni? Mi a szavatosság jogalapja? Mit lehet érvényesíteni?
Gyártó által biztosított jótállás A jótállási feltételek szerint, amíg a gyártó erre lehetőséget ad (a jótállási feltételek és a jótállási jegy általában a termék dobozában található meg). A gyártó által vállalt feltételek szerint a gyártó és a vásárló közötti szerződés. Tipikus esetben a jótállás szerint kijavítás, vagy kicserélést.
Kereskedő által biztosított jótállás A jótállási feltételek szerint, amíg a kereskedő erre lehetőséget ad (a jótállási feltételek és a jótállási jegyet a kereskedő adja át a terméktől külön). A kereskedő általvállalt feltételek szerint a kereskedő és a vásárló közötti szerződés. Tipikus esetben a jótállás szerint kijavítás, vagy kicserélést.
151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás A vásárlástól számított egy éven belül lehet érvényesíteni. A szavatosságot a 151/2003 Korm. Rendelet szabályozza. Első körben kijavítást, vagy kicserélést, második körben árleszállítást, a kötelezett költségére javítást, vagy elállást lehet érvényesíteni.
Termékszavatosság A termék első magyarországi fogalomba hozatalától számított két éven belül, közvetlenül a gyártóval, vagy magyarországi kereskedőjével szemben lehet érvényesíteni. A szavatossági jogot a Ptk. szabályozza. Csak kicserélést, vagy kijavítást lehet kérni.
Kellékszavatosság A vásárlástól számított két éven belül lehet érvényesíteni. A szavatossági jogot a Ptk. szabályozza. Első körben kijavítást, vagy kicserélést, második körben árleszállítást, a kötelezett költségére javítást, vagy elállást lehet érvényesíteni.

 

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik. Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a Fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállásszabályai biztosítanak. Ezt követően (1 év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a Fogyasztó jogszabályból eredő - így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli cseregarancia
Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli cseregarancia intézménye. Három munkanapon belüli cseregaranciát a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a cseregarancia intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?
Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Vevőt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.


11. Illetékes bíróság, alkalmazandó jog, teljesítés helye

11.1. Minden, a szerződésből közvetetten vagy közvetlenül fakadó vitás kérdés az Eladó székhelye szerint illetékes bíróság hatáskörébe tartozik.

11.2. A Felek közötti szerződéses viszonyban kizárólag a magyar jog alkalmazandó.

11.3. A szállítás és a fizetés tekintetében az Eladó székhelye vagy fióktelepe a teljesítés helye akkor is, ha az áru átvételére megegyezés szerint egy másik helyszínen kerül sor.


12. Bírósági eljárás

12.1. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Vevő Eladóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben Vevő fogyasztói panaszát Eladó elutasítja, úgy Vevő jogosult a Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügyrendezését. Az eljárásra - a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírságbevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

12.2. A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a) a Fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • c) ha a Fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • d) a Fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • e) a Fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a Fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • f) a Fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • g) a testület döntésére irányuló indítványt,
 • h) a Fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

12.3. Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu


13. Egyéb rendelkezések

13.1. Amennyiben jelen szerződés egyes rendelkezései semmisek, lehetetlenek, hatálytalanok, vagy egyébként végrehajthatatlanok (a továbbiakban egységesen: „érvénytelenek”) lennének vagy azzá válnának, ez nem eredményezi a teljes szerződés érvénytelenségét. A Felek ebben az esetben az érvénytelen rendelkezések/ kikötések helyett olyan rendelkezésekben állapodnak meg, amelyek a Feleknek az érvénytelen rendelkezések meghatározásának időpontjában fennálló, közös gazdasági szándékához a legközelebb állnak. Amennyiben ezen közös érdek nem határozható meg, úgy az érvénytelen rendelkezést a Felek feltehető akaratának figyelembe vételével, a tisztes üzleti gyakorlatnak megfelelően, a kölcsönös bizalom elve, valamint az általános értelmezés alapján olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a szerződés teljes szabályozásához képest a Felek érdekeinek és a tőlük követelhető elvárhatóságnak a legjobban megfelel.

13.2. A Vevő köteles a tudomására jutott üzemi és üzleti titkokat időbeli határ nélkül szigorúan titokban tartani. Ezeket a titkokat az Eladó kifejezett, előzetes, írásbeli beleegyezése nélkül nem hozhatja közvetve vagy közvetlenül harmadik személy tudomására. A titoktartási kötelezettség kiterjed különösen minden bizalmas szervezeti és gazdasági adatra (mint például tervek, fejlesztések, vevő– és üzleti kapcsolatok, marketing-tervek, a számlák tartalma stb.), amelyet a Vevő az üzleti kapcsolat során ismert meg.

13.3. A Felek kijelentik, hogy a közöttük létrejött szerződés tartalmát csak és kizárólag írásban határozták meg, a korábban folytatott tárgyalások, szóbeli megállapodások hatályukat vesztik. A jelen szerződés módosítására kizárólag írásban kerülhet sor.


14. Adatvédelmi tájékoztató

14.1. Az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében Partnereinket minden esetben tájékoztatjuk, hogy személyes adataik (név, cím, e-mail, telefon, fax) a szerződésteljesítéshez, illetve elszámoláshoz szükségesek. Az adatokat a jogi nyilvántartás-vezetési kötelezettségek és elévülési határidők lejártáig tároljuk. Partnerünket megilleti a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, a kezelés korlátozásához, megtiltásához és adathordozhatósághoz való jog, valamint a felügyeleti hatóságnál történő panasz benyújtásának joga. Részletes tájékoztatásért kérjük, olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat.


Nyitvatartás Hétfő - péntek: 8:00 - 15:30,
Szombat: 8:00 - 12:00

Jászberényi úti nagykereskedelmi raktárunkHétfőtől péntekig 8:00-15:00-ig tart nyitva. Árukiadás kizárólag előzetes
megrendelés alapján! Számlázásra 8:00-14:00-ig van lehetőség.