fbpx

NYITVATARTÁS
 Hétfő – péntek: 8:00 – 15:30
Szombat: 8:00 – 12:00
H-1108 Budapest, Maglódi út 123.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2019. január 3-tól

1. Általános rendelkezések

1.1. Jelen szerződés a Larex-Trade Kft. (székhely: 1108 Budapest, Maglódi út 123. Cg.: 01-09-980740, a továbbiakban: Eladó) és az árut és/vagy szolgáltatásokat megrendelő személy (a továbbiakban: Vevő) között jön létre (a továbbiakban együtt: a Felek) áruk adásvételére és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások teljesítésére.

1.2. Eltérő írásos megállapodás hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) részét képezik minden, a Felek között létrejött szerződésnek. A Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy jelen ÁSZF kétség esetén akkor is irányadó legyen, ha a Vevő általános szerződési feltételei is alkalmazandók, és azokat az Eladó nem vitatta.

1.3. A jelen ÁSZF nem hoz létre ajánlati kötöttséget. A szerződés a Felek között akkor jön létre, amikor a Vevő megrendelésére az Eladó írásos visszaigazolása a Vevőhöz megérkezett, de legkésőbb az Eladó teljesítésével.

1.4. Amennyiben Vevő nem személyesen jár el, Eladó a Vevő megbízottját úgy tekinti, mint teljes jogkörrel rendelkező megbízottat, a Megbízott részére átadott információkra úgy tekint, hogy az Vevő tudomására jutott, és azokkal egyetért. A Vevő nevében tett megrendelést Eladó úgy kezeli, mintha Vevő saját nevében járt volna el.

1.5. Jelen rendelkezések az árukra és a szolgáltatásokra is irányadók.

2. Szállítás / Késedelem / Lehetetlenülés

2.1. A szállítás költségei és kockázata a Vevőt terhelik, kivéve, ha a Felek írásban másképp állapodnak meg.

2.2. Eltérő megállapodás hiányában a szállítási határidő legkésőbb az alábbi időpontban kezdődik:
          a) a megrendelés visszaigazolásának kézhezvételétől;
          b) a Vevőt terhelő összes kötelezettség teljesítésének időpontjától; vagy
          c) attól az időponttól, amikor az Eladó a megrendelt áru szállításáért járó előleget megkapja.

2.3. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az Eladó jogosult rész- és előteljesítésre.

2.4. A szállítási határidő az Eladó általi kismértékű túllépését a Vevő köteles elfogadni anélkül, hogy jogosult lenne kárigény előterjesztésére vagy a szerződéstől való elállásra. Vis maior és egyéb előre nem látható vagy az Eladó működési körén kívül eső események, (pl. sztrájk, közlekedési zavar, az áramellátás szüneteltetése, közlekedési baleset, a beszállítók késedelme stb.) esetén a szállítás időtartama ennek megfelelően hosszabbra nyúlik.

2.5. A teljesítés lehetetlenülése esetén a szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél késedelem nélkül köteles erről a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárt a mulasztó fél köteles megtéríteni.

2.5.1. Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott szolgáltatás pénzbeni ellenértékét meg kell téríteni. Ha a már teljesített pénzbeni szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél nem teljesítette, a pénzbeni szolgáltatás a nem teljesített szolgáltatás arányában visszajár.

2.5.2. Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért az egyik fél felelős, a másik fél szabadul a szerződésből eredő teljesítési kötelezettsége alól, és a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését követelheti.

2.5.3. Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért mindkét fél felelős, a szerződés megszűnik, és a felek a lehetetlenné válásból eredő kárukat a közrehatás arányában követelhetik egymástól.

2.6. Az Eladónak felróható szállítási késedelem esetén a Vevő jogosult a teljesítés utólagos követelésére vagy – megfelelő póthatáridő tűzése mellett – a szerződéstől való elállásra. A póthatáridő kiszámítása során egyedi előállítású, nem készletes áru esetén figyelembe kell venni, hogy a félkész részek többé nem használhatók fel, így ezek vételárát Eladó nem téríti meg.

2.7. Ha az Eladónak felróhatóan a 2.6 pont szerint meghatározott póthatáridő sem kerül betartásra, úgy a Vevő jogosult a szerződéstől elállni. A Vevő jogosult arra, hogy az Eladó a már kifizetésre került összeget visszatérítse a részére. A Vevő ezen felüli követelései kizártak. A már részben teljesített megrendelés esetén Vevő csak a nem teljesített rész vételárát követelheti vissza. A Vevőt minden esetben kárenyhítési kötelezettség terheli.

2.8. Amennyiben a Vevő a szerződésben rögzített feltételek szerint kiszállított árut a szerződésben meghatározott helyen vagy időpontban nem veszi át és a késedelem az Eladónak nem felróható, úgy az Eladó jogosult vagy a szerződésben foglaltak teljesítésének követelésére vagy – megfelelő póthatáridő tűzése mellett – a szerződéstől való elállásra.

2.9. A Felek a fentiektől eltérően írásban megállapodhatnak abban, hogy az áru átvételére az Eladó székhelyén, fióktelepén, kerül sor. Ebben az esetben a 2. pontban foglalt rendelkezések (késedelem, lehetetlenülés stb.) megfelelően alkalmazandók azzal, hogy a szerződéskötéskor raktáron nem található áruk esetében a Vevő köteles az áruk beérkezéséről szóló értesítéstől számított 30 napon belül a megrendelt árut elszállítani. Amennyiben a Vevő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, abban az esetben az Eladó az árut a Vevő költségére kiszállítja, vagy tárolási költség címén az áru beérkezésétől számított minden megkezdett naptári hónap után az áru érték 7 %-át számítja fel.

2.10. Ha Vevő nem szállítja el a vásárlással egy időben a megvásárolt árut, a megrendelőlapon feltüntetett összekészítési határidő után nyitvatartási időben szállíthatja el, de legkésőbb az összekészítést követő 30 napon belül. Vevő vagy megbízottja elszállításkor köteles a megrendelő másolatát felmutatni, vagy a rendelésszámot megadni és az esetlegesen fennmaradó vételár részletet megfizetni.

2.11. Az áru átvételét követően az áru biztonságos szállításáért, szakszerű tárolásáért és felhasználásáért Vevő felel, az ilyen mulasztásokból eredő károkért Eladó nem vonható felelősségre.

2.12. Árut visszavételére, és az áru értékének visszatérítésére Eladó csak abban az esetben kötelezhető, ha hibásan teljesített. Egyéb esetben Eladó csak a készletes termékeket bontatlan gyári csomagolásban, sértetlenül telephelyére visszaszállítva és a vásárlást igazoló számla bemutatásával veszi vissza, de a visszavételezésért díjat számít fel, melyet az áru értékéből von le. Áru visszavételezésre a vásárlást követő 8 napon belül van lehetőség. Eladó dönthet úgy, hogy az árut nem veszi vissza.

2.13.  Amennyiben Vevő kéri az áru kiszállítását úgy legkésőbb megrendeléskor tájékoztatni kell Eladót minden olyan körülményről, ami a szállítás megvalósíthatóságát befolyásolja például út állapota, lerakodási hely, súlykorlátozás stb. A kiszállításkor a sofőr saját hatáskörében dönthet úgy, hogy a kiszállítást megtagadja, ha olyan körülményt észlel ami veszélyt jelent az árura, gépjárműre vagy valamely személy testi épségére. Ez esetben az áru visszaszállításra kerül Eladó telephelyére. Az újbóli kiszállítás előtt Megrendelőnek meg kell szüntetnie a szállítást akadályozó vagy veszélyeztető állapotot. Az Eladó az ismételt kiszállításért szállítási díjat számíthat fel. Vevő dönthet úgy, hogy nem kéri az ismételt kiszállítást, saját szállítóeszközzel végzi el, ez esetben a nem követelhet az eladón szállítási díj visszatérítést.

2.14. A szállítási díj nem tartalmazza a lerakodást, az ehhez szükséges megfelelő méretű rakodási helyről és rakodó személyzetről, eszközökről a Megrendelőnek kell gondoskodnia.
Az áru lerakodására, 12 tonnás jármű össztömegig a megérkezést követően 1 óra, a 12 tonna feletti rakodásra  2 óra áll rendelkezésre.  Ezt követően minden megkezdett órára 7500 Ft/ óra+ÁFA az állásdíj.
A fuvar visszamondása a szállítási időt megelőzően 3 munkanapig (72 óra) történhet meg. Ha a fuvar visszamondása a szállítást megelőzőleg 3 munkanappal nem történik meg, ez esetben a szállítási díjat Eladó nem köteles visszatéríteni, az új szállításért Eladó új szállítási díjat számít fel.

2.15. Eladó nem vonható felelősségre a forgalmi akadályok, vagy műszaki hiba miatt bekövetkezett késedelemért, nem kötelezhető a Vevő ilyen okból eredő kárának megtérítésére.

3. Árak

3.1. Az árak az Eladó munkáját, a csomagolás és a rakodás költségét nem foglalják magukban. Ha a Felek az árat a kiszállítás díjával együtt határozták meg, akkor ennek összege nem tartalmazza az árumozgatásért felszámítandó munkadíjat.
3.2. Az árak csak az árbecslés kiállításának napján érvényesek.

4. Fizetési feltételek

4.1. A fizetésnek a megállapodásban rögzített fizetési feltételeknek megfelelően kell történnie. Amennyiben a megrendelés visszaigazolásában ettől eltérő rendelkezések nem szerepelnek, a Vevő a vételár felét a visszaigazolás kézhezvételekor köteles megfizetni, a fennmaradó összeget pedig az áru kiszállítása előtt  legkésőbb 3 munkanappal vagy elszállításkor.

4.2. Az Eladó kifejezetten jogosult részletekben történő elszámolást alkalmazni, amennyiben részteljesítésre kerül sor.

4.3. A Vevő szavatossági vagy más, az Eladó által el nem ismert igényre hivatkozva nem jogosult a fizetés visszatartására. Az Eladó követeléseivel szemben a Vevő bármilyen jellegű viszont követelésének beszámítása kizárt.

4.4. Amennyiben a Vevő a megállapodás szerinti fizetéssel vagy egyéb teljesítéssel késedelembe esik, az Eladó követelheti a szerződés teljesítését, és saját kötelezettségeinek teljesítését a fennmaradó összeg kifizetéséig vagy a további szolgáltatások elvégzéséig elhalaszthatja és/vagy az egész még fennmaradt vételárat azonnali hatállyal esedékesnek nyilváníthatja (ideértve az esetleges és még nem teljesített részteljesítések ellenértékét is), vagy megfelelő póthatáridő tűzése mellett elállhat a szerződéstől.

4.5. A Vevő fizetési késedelme esetén köteles az eredeti esedékességtől számított 13% mértékű késedelmi kamat megfizetésére, továbbá minden peres és nem peres eljárási költség (különös tekintettel az esetleges felszólítási, behajtási és ügyvédi költségekre) megtérítésére, amely a Vevő teljesítésének a kikényszerítése folytán merült fel. Az Eladó kifejezetten fenntartja a jogot a fizetési késedelem folytán felmerülő kárigényei érvényesítésére. Fogyasztók esetében a kamat mértékét a Ptk. szabályai alapján kell meghatározni.

4.6. A szerződéstől való elállást követően a Vevő az Eladó felszólítására köteles a már kiszállított árut az Eladó részére haladéktalanul visszaszolgáltatni, az áru értékcsökkenését, valamint minden, igazoltan a késedelem folytán felmerülő költséget megtéríteni. A még ki nem szállított áru tekintetében az Eladó jogosult a kész, illetve félkész árukat a Vevő rendelkezésére bocsátani és ezekért az eladási ár megfelelő hányadát a Vevőtől követelni.

4.7. Számla szereplő tételek módosítására csak 1 alkalommal az eredeti számla kiállítását követő nyolc napon belül van lehetőség, a számlázási adatok a számla lezárása után már nem módosíthatóak.

5. Tulajdonjog-fenntartás

Az Eladó az árun fennálló tulajdonjogát a vételár kiegyenlítéséig fenntartja.

6. Szavatosság és felelősség

6.1. Az Eladó szavatosságot vállal azért, hogy az áru a szerződésben rögzítetteknek megfelelő színvonalon és minőségben kerül kiszállításra. Az áruk különleges tulajdonságaiért az Eladó csak akkor vállal szavatosságot, ha ehhez előzetesen írásos hozzájárulását adta. Gyártási vagy anyaghibára a szavatosság nem vonatkozik.

6.2. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a szavatossági igényt – megítélése szerint – javítással, cserével vagy árleszállítással elégítse ki a Ptk. 6:159-160. §-val összhangban, választása azonban nem lehet hátrányos a Fogyasztóra nézve.

6.3. A csereigény érvényesítésekor a hibás rész kiszerelésének és az új (csere-) áru beépítésének költsége a Vevőt terheli.

6.4. A Vevő köteles az árut átvételkor megvizsgálni és minden azzal kapcsolatos minőségi vagy mennyiségi kifogását haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított három napon belül az Eladó felé írásban jelezni. Az írásos igénybejelentésnek tartalmaznia kell a hiba fajtájának és mértékének pontos meghatározását is. Mennyiségi kifogást a Vevő vagy megbízottja csak az áru átvételekor tehet, később nem.

6.5. A Vevő az áru minőségi kifogása, illetve reklamáció esetén is köteles az árut először átvenni, szakszerűen lerakodni és tárolni, és az Eladó kifogással kapcsolatos döntését megvárni.

6.6. Amennyiben a Vevő kifogását nem, vagy nem a 6.4. pontban megjelölt határidőben jelenti be, a teljesítést szerződésszerűnek kell tekinteni. Szavatossági és/vagy kárigény, valamint a tévedés okán történő megtámadás ebben az esetben kifejezetten kizárt.

6.7. Amennyiben a javítást a Vevő maga végzi el, ennek költségeit az Eladó csak akkor téríti meg, ha ehhez előzetesen írásos hozzájárulását adta.

6.8. Az áru azon részeiért, amelyeket az Eladó maga is egy alvállalkozótól szerzett be, az Eladó csak az alvállalkozóval szemben érvényesíthető szavatossági igény keretein belül vállal felelősséget.

6.9. Az Eladó nem felel a kiszállított áru szakszerűtlen tárolásából, feldolgozásából vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

6.10. A szavatossági igényeket az Eladó telephelyén kell teljesíteni.

6.11. Az áru minőségéről Megrendelő az áru megrendelése előtt kell tájékozódjon, utólag csak a megrendelésben az árura vonatkozó minőségi osztálytól való eltérés kérhető számon.

6.12. Az egyes áruféleségek minőségi paramétereiről szemlyesen Eladó telephelyén, írásban a fatelep@fatelep.hu e-mail címen vagy a www.fatelep.hu oldalon tájékozódhat.

7. Illetékes bíróság, alkalmazandó jog, teljesítés helye

7.1. Minden, a szerződésből közvetetten vagy közvetlenül fakadó vitás kérdés az Eladó székhelye szerint illetékes bíróság hatáskörébe tartozik.

7.2. A Felek közötti szerződéses viszonyban kizárólag a magyar jog alkalmazandó.

7.3. A szállítás és a fizetés tekintetében az Eladó székhelye vagy fióktelepe a teljesítés helye akkor is, ha az áru átvételére megegyezés szerint egy másik helyszínen kerül sor.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Amennyiben jelen szerződés egyes rendelkezései semmisek, lehetetlenek, hatálytalanok, vagy egyébként végrehajthatatlanok (a továbbiakban egységesen: „érvénytelenek”) lennének vagy azzá válnának, ez nem eredményezi a teljes szerződés érvénytelenségét. A Felek ebben az esetben az érvénytelen rendelkezések/ kikötések helyett olyan rendelkezésekben állapodnak meg, amelyek a Feleknek az érvénytelen rendelkezések meghatározásának időpontjában fennálló, közös gazdasági szándékához a legközelebb állnak. Amennyiben ezen közös érdek nem határozható meg, úgy az érvénytelen rendelkezést a Felek feltehető akaratának figyelembe vételével, a tisztes üzleti gyakorlatnak megfelelően, a kölcsönös bizalom elve, valamint az általános értelmezés alapján olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a szerződés teljes szabályozásához képest a Felek érdekeinek és a tőlük követelhető elvárhatóságnak a legjobban megfelel.

8.2. A Vevő köteles a tudomására jutott üzemi és üzleti titkokat időbeli határ nélkül szigorúan titokban tartani. Ezeket a titkokat az Eladó kifejezett, előzetes, írásbeli beleegyezése nélkül nem hozhatja közvetve vagy közvetlenül harmadik személy tudomására. A titoktartási kötelezettség kiterjed különösen minden bizalmas szervezeti és gazdasági adatra (mint például tervek, fejlesztések, vevő– és üzleti kapcsolatok, marketing-tervek, a számlák tartalma stb.), amelyet a Vevő az üzleti kapcsolat során ismert meg.

8.3. A Felek kijelentik, hogy a közöttük létrejött szerződés tartalmát csak és kizárólag írásban határozták meg, a korábban folytatott tárgyalások, szóbeli megállapodások hatályukat vesztik. A jelen szerződés módosítására kizárólag írásban kerülhet sor.

9. Adatvédelmi tájékoztató

Az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében Partnereinket minden esetben tájékoztatjuk, hogy személyes adataik (név, cím, e-mail, telefon, fax) a szerződésteljesítéshez, illetve elszámoláshoz szükségesek. Az adatokat a jogi nyilvántartás-vezetési kötelezettségek és elévülési határidők lejártáig tároljuk. Partnerünket megilleti a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, a kezelés korlátozásához, megtiltásához és adathordozhatósághoz való jog, valamint a felügyeleti hatóságnál történő panasz benyújtásának joga. Részletes tájékoztatásért kérjük, olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat (www.fatelep.hu/adatvedelmi-nyilatkozat).

Elérhetőségek

NYITVATARTÁS
/ Hétfő – péntek:  7:30 – 15:00 / Szombat:  8:00 – 12:00 /

H-1108 Budapest,

Maglódi út 123.

MUNKATÁRSAINK

telefonszámai

YouTube csatorna

Larex Fatelep

Facebook

Larex Fatelep

Instagram

Larex Fatelep