*** 2021. november 1-jén, hétfőn ZÁRVA TARTUNK! *** // Termékeink feltöltése folyamatos, kérjük szíves türelmüket! Köszönjük!

 

x

Nyereményjáték

Játékszabály

A Larex-Trade Kft. „Induló webáruház” promóciós nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 2021. 09. 17-től 2021.12.06-ig.

1. A Játék szervezője

Az „Induló Webáruház” nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Larex-Trade Kft. (székhely: 1108 Budapest, Maglódi út 123., Cg. 01 09 980740, a továbbiakban „Szervező”).

2. A Játék időtartama

A Játék 2021. 09. 17. napján 00 óra 00 perctől 2021.11.17. 24 óra 00 percig tart. A sorsolás 2021.12.06-án 11 órakor történik.

3. A Játékban történő részvétel feltételei

3.1. A Játékban a sorsolás napján a 18. életévüket betöltött, állandó magyarországi lakcímmel rendelkező, cselekvőképes természetes személyek (Játékos, illetve Játékosok) vehetnek részt, kivéve a Szervező alkalmazottai, megbízottai, illetve mindazon személyek, akik a Játék lebonyolításában részt vesznek, és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.2. A nyereményjátékban és a sorsoláson a Szervező azon ügyfelei vehetnek részt, akik 2021.11.24-én éjfélig elfogadták a nyereményjáték játékszabályzatát és rendelkeznek érvényes regisztrációval a Szervező www.fatelep.hu/hirek/nyeremenyjatek weboldalának online rendszerében, és rendelkezik a regisztrációban megadott minimum bruttó 100 000 Ft értékű kifizetett számlával.

3.3. A Játékban való részvétel, illetve – a nyertesek tekintetében – a nyeremény átvételének a további feltétele, hogy a Játékos legkésőbb a nyereményről történt értesítést követő 14 napon belül átvegye a nevére szóló vásárlási utalványt.

3.4. A Játékos legkésőbb 2021.11.24. éjfélig jogosult jelezni a Szervező részére, hogy a Játékban nem kíván részt venni, annak ellenére, hogy a 3.1.-3.3. pontokban meghatározott feltételeknek megfelel. Ilyen esetben a Szervező a Játékost törli a Játékból.

3.5. Kizárja a Szervező a Játékból azt a Játékost, aki a jelen játékszabályzat 9.2., 9.5.-9.6. pontjai szerinti magatartást tanúsít.

4. A Játék leírása

4.1. A Játékban a 3. pont szerinti feltételeknek maradéktalanul megfelelő Játékosok vesznek részt. A résztvevő Játékosok között a Szervező az 5. pont szerinti nyereményt sorsolja ki a 6. pontban meghatározott sorsolás keretében.

4.2. Minden Játékos nyerési esélyei többszöröződhetnek: mindenki annyi nyerési eséllyel vesz részt a sorsoláson, ahány a www.fatelep.hu/hirek/nyeremenyjatek weboldalon kitöltött regisztrációval és a hozzá kapcsolt vásárlást igazoló számlával rendelkezik a 3.2-es pontban részletezettek szerint.

5. Nyeremény

5.1. A Játék fődíja 1 darab 300 000 Ft-os értékű vásárlási utalvány, 2. díj 1 db 200 000 Ft értékű vásárlási utalvány, 3. díj 1 db 100 000 Ft értékű vásárlási utalvány amely a nyertes nevére szól, legkésőbb 2022. 07.30-ig váltható be Szervező termékeire, szolgáltatásaira.

5.2. A nyeremény másra át nem ruházható, pénzre nem váltható és egyéb kedvezményekkel nem összevonható.

5.3. A nyeremény átadására egy átadási ceremónia keretében, a Szervező irodájában (1108 Budapest, Maglódi út 123.) kerül sor, a nyertesekkel előre egyeztetett időpontban.

6. Sorsolás

6.1. A nyertesek meghatározása nem-nyilvános húzás útján az alábbiak szerint történik: A Szervező, a Szervező www.fatelep.hu/hirek/nyeremenyjatek weboldalának rendszerében nyilvántartott, a játékszabályzat 3. pontjában foglaltaknak maradéktalanul megfelelő ügyfelei, a Játékosok közül a 2021.12.06-án 11-órakor, a véletlenszerűség elvének eleget tevő kézi sorsolással sorsolja ki a Játék 3 nyertesét és 3 pótnyertesét. A sorsolás helyszíne a Szervező irodája (cím: 1108 Budapest, Maglódi út 123.). A Szervező a jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így különösen a sorsolás időpontját, a kisorsolt nyereményt, a nyertesek és a tartaléknyertesek nevét.

6.2. A tartaléknyertes Játékosok kisorsolásuk sorrendjében abban az esetben válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes szerződése, megrendelése bármely okból érvénytelen, a nyertes a Játékból bármely okból kizárásra kerül, vagy a nyeremény a megadott határidőig nem adható át.

6.3. A sorsoláson 1 játékos csak 1 darab nyereményt nyerhet meg. Ha egy többnyerési eséllyel rendelkező játékos kettő vagy több esetben is kihúzásra kerül, úgy csak az első kihúzás esetében nyer, a játékos további nyereményére a tartaléknyertes jogosult.

6.4. A nyertest a Szervező a sorsolás 6.1. pontban meghatározott napjától számított 5 napon belül értesíti a Szervező rendszerébe történt regisztráció során megadott elérhetőségek valamelyikén. A nyereményt pedig a sorsolást követő 30 napon belül próbálja meg átadni. Sikertelen átadás esetén a tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményekre.

6.5. A Szervező a 3 nyertes teljes nevét (+ lakhely település megjelölésével), az átadási ceremónia keretében készített hang-, valamint képfelvételeket, ezek részletét a honlapján, valamint Facebook-oldalán is közzéteheti a sorsolást követően saját marketingtevékenysége céljából, időkorlátozás és díjazás nélkül. A Játékosok a Játékban való részvétellel ebbe automatikusan beleegyeznek.

7. Adózás és költségek

A nyereményeket terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adókötelezettségének rendezésén kívül további kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a nyeremények átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a Játékosokat terhelik.

8. További Információk a Játékról

A Játékról esetleges további információk a www.fatelep.hu/hirek/nyeremenyjatek weboldalon érhetők el.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. A jelen szabályzat a Játék teljes időtartama alatt elérhető a www.fatelep.hu/hirek/nyeremenyjatek.

9.2. A Játékban való részvétellel a Játékos elfogadja a jelen játékszabályzatot. A Játékos a játékszabályzat elfogadásával elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a játékszabályzatot, vagy annak bármely részét nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást támaszt, abban az esetben a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

9.3. A megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyertes értesítésének, illetve a nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a nyeremény átadásának illetve igénybevételének során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.4. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.fatelep.hu weboldalt, illetve az ezeket működtető szervert ért külső, ún. SQL-támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalakat, illetve szervereket ért támadás folytán a felhasználók téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

9.5. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

9.6. A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.fatelep.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a weboldal részeként elérhető eszközzel történő 5 beavatkozás a Játékosok regisztrációjába a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

9.7. Ha a Játékos a vásárlás közben vagy a regisztráció közben bezárja a böngészőablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.8. A Szervező kizárja a felelősségét a weboldalak rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlapok nem – vagy korlátozottan – használhatóak, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.9. Bármilyen, a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

9.10. Az adatok feldolgozója és kezelője a Szervező, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a hatályos EU és magyar jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. A Szervező Adavédelmi tájékoztatójának elérési címe: www.fatelep.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

9.11. A Játékban történő részvétellel a résztevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a jelen játékszabályzatban leírtak szerint, illetve a Játék céljának (a Játék jelen szabályzat szerinti lebonyolítása) megfelelően személyes adataikat (neve, e-mail címe, telefonszáma) kezelje.

9.12. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, az adatainak a nyilvántartásból való törlését bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Larex-Trade Kft. 1108 Budapest Magldi út 123., vagy a következő e-mail címen: fatelep@fatelep.hu. A felhasználó ugyanezen a címen kérheti adatai helyesbítését is.

9.13. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatokat, vagy a nyeremény átadását megelőzően kéri a regisztráció során megadott adatai törlését, úgy az akcióban a továbbiakban nem vehet részt valamint amennyiben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más jogszabály – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a felhasználó által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

9.14. A Szervező a Játékkal kapcsolatban ügyfélszolgálati telefonos kommunikációt és postai levelezést nem folytat. A Játékkal kapcsolatos bejelentés, panasz (így különösen a 9.12.) pontban foglalt adatkezeléssel kapcsolatos bejelentés) az alábbi e-mail címen tehető: fatelep@fatelep.hu

9.15. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár a Játék időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A jelen Játék szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a weboldalon. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Szervező


Regisztrációhoz kérjük töltse ki az alábbi űrlapot!

Megosztom Facebookon! Vissza a bejegyzésekhez

Nyitvatartás Hétfő - péntek: 8:00 - 15:30,
Szombat: 8:00 - 12:00

Jászberényi úti nagykereskedelmi raktárunkHétfőtől péntekig 8:00-15:00-ig tart nyitva. Árukiadás kizárólag előzetes
megrendelés alapján! Számlázásra 8:00-14:00-ig van lehetőség.