Adatvédelem

 

I. Az adatkezelő adatai és elérhetőségei

Cégnév: LAREX-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1108 Budapest, Maglódi utca 123.

Telefon:+36 1 262 8488

Adószám: 12330627-2-42

Közösségi adószám: HU12330627

Cégjegyzékszám: 01-09-980740

Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék cégbírósága

Email: fatelep@fatelep.hu

Weboldal: www.fatelep.hu

Tárhelyszolgáltató neve: Larex-Trade Kft.

Kapcsolattartó neve: Bernthaller Balázs

E-mail cím: b.bernthaller@fatelep.hu

 

II. A kezelt adatok köre, jogalapja, célja, adatok továbbítása, adatokhoz hozzáférés

 

A pályázatra jelentkezők önéletrajzának adatkezelése

 

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja

Üres álláshelyek betöltésére a megfelelő jelentkező kiválasztása

Érintettek köre

Az üres álláshelyekre jelentkezők

Érintettekre vonatkozó adatok

 1. név

 2. születési név

 3. anyja leánykori neve

 4. születési hely

 5. születési idő

 6. állampolgárság

 7. értesítési postai cím, e-mail cím

 8. telefonszám

 9. aláírás

 10. végzettséget igazoló okmány(ok) másolati példánya

 11. hatósági bizonyítvány adatai (szükség esetén)

 12. érintett által közölt adatok

 13. fénykép

 14. érintett pályázati anyagából levont következtetés

Adatok felvétele és a forrása

Az érintett által kerülnek megküldésre, az adatokat megismerők által kerül kialakításra személyes tapasztalataik, benyomásaik alapján

Az adatkezelés időtartama

A kiválasztási folyamat lezárulása után a jelentkezők 30 napon belüli értesítése mellett az önéletrajzok az értesítsek kiküldésének napján megsemmisítésre, az adatok törlésre kerülnek.

Az adatkezelés technikai jellege

elektronikusan és papír alapon

Az adatok őrzése, tárolása

az adatkezelő szervere, irattár

Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet

(adatokat felvehet, helyesbíthet, változtathat, törölhet, megsemmisíthet)

HR munkatárs, ügyvezető, munkáltatói jogkör gyakorlója

Az adatokat megismerheti

ügyvezető, munkáltatói jogkör gyakorló, HR munkatársak, a jogász feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben, érintett

Adatok továbbítása

Az adatok harmadik személy részére történő továbbítására nem kerül sor.

 

Az intézményhez munkára jelentkezők közösségi profiljának megtekintése

 

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő jogos érdeke

Az adatkezelés célja

Üres álláshelyek betöltésére a megfelelő jelentkező kiválasztása

Érintettek köre

Az üres álláshelyekre jelentkezők

Érintettekre vonatkozó adatok

A jelentkező természetes személy által létrehozott nyilvános közösségi oldal, és a mindenki által hozzáférhető nyilvános adatai, azonban nem végez olyan ellenőrzési tevékenységet, mely „álprofil” létrehozásával titkos adatgyűjtést eredményezhetne, továbbá nem tekinti meg azokat az adatokat, melyet ugyan nyilvánosságra hozott a jelentkező, de a jogviszony létesítéséhez nem szükséges, így különösen a fajra, nemzetiségre, családi állapotra, gyermekek számára, szexuális hovatartozásra, szakszervezethez, politikai szervezethez tartozáshoz kapcsolódó adatokat.

Adatok felvétele és a forrása

Az érintett által bárki számára hozzáférhetővé tett nyilvános adat

Az adatkezelés időtartama

A kiválasztási folyamat alatt kerülhet megtekintésre a közösségi profil

Az adatkezelés technikai jellege

elektronikusan

Az adatok őrzése, tárolása

Nem kerül rá sor

Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet

(megtekintheti)

HR munkatárs, ügyvezető, munkáltatói jogkör gyakorlója

Az adatokat megismerheti

HR munkatárs, ügyvezető, munkáltatói jogkör gyakorlója a kiválasztáshoz szükséges mértékben, érintett

Adatok továbbítása

Az adatok harmadik személy részére történő továbbítására nem kerül sor.

 

VI. Adatbiztonság

A megadott személyes adatokat a Larex-Trade Kft. székhelyén található szervereken tárolja. A személyes adatok tárolásához a Larex-Trade Kft. más szolgáltatását nem veszi igénybe, datfeldolgozót nem bíz meg. A Larex-Trade Kft. megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tártolt adatokhoz való hozzáférést jelszóval védi, illetve adatkezelési szabályzatot készített.

VII. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást

kérhet a Larex-Trade Kft.-től arról, hogy

- milyen személyes adatait,

- milyen jogalapon,

- milyen adatkezelési cél miatt,

- milyen forrásból,

- mennyi ideig kezeli,

- a Larex-Trade Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

 

A Larex-Trade Kft. az érintett kérelmét a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a

Larex-Trade Kft. módosítsa valamely személyes adatát.

A Larex-Trade Kft. a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

A törléshez való jog

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a

Larex-Trade Kft-től a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a Larex-Trade Kft. abban az esetben utasítja el, ha a Larex Trade Kft-t a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattárazásra vonatkozó határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Larex Trade Kft. a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

 

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a

személyes adatait a Larex-Trade Kft. zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát a Larex-Trade Kft. jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt a Larex-Trade Kft. ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Larex-Trade Kft. tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az

adatkezelés ellen, ha a Larex-Trade Kft. személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például tiltakozhat az ellen, ha a Larex-Trade Kft. hozzájárulása nélkül a személyes adatot tudományos kutatás céljából felhasználná.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga

A hozzájárulás bármikor visszavonható, a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az Ön kilétével kapcsolatban kétségünk merül fel, abban az esetben a személyazonosságának megerősítéséhez, kilétének megállapításához szükséges információk nyújtását kérhetjük.

VIII. Jogorvoslati tájékoztatás

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával kérjük, keresse munkatársunkat az b.bernthaller@fatelep.hu email címen. A Larex-Trade Kft. a panaszát kivizsgálja, és 30 (harminc) napon belül tájékoztatja a vizsgálat eredményéről és az általa megtett intézkedésekről.

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.

 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

 

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

IX. Záró rendelkezés

A személyes adatai kezeléséhez kapcsolódó bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a Larex- Trade Kft-hez és az Ön jogait szem előtt tartva segítünk a kérdései megválaszolásában, jogai érvényesülésében.

 

larex trade